kyoto_flohmarkt_0022
Flohmarkt im Todji Shrine in Kyoto