kyoto_flohmarkt_031
Flohmarkt im Todji Shrine in Kyoto